Kako pogosto lahko pričakujete obisk dimnikarske službe glede na vrsto kurilne naprave?

INFORMATIVNI IZVLEČEK PRAVILNIKA
o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov

 

Pomembno obvestilo:

Strošek zavrnjenega izvajanja dimnikarskih storitev se obračuna po ceniku, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 57/10, v primeru, da uporabnik izvajalcu dimnikarske službe ob najavljenem terminu po prihodu do uporabnika odkloni ali onemogoči izvajanje dimnikarskih storitev. 


Kaj so storitve dimnikarske službe?

Storitve dimnikarske službe so:

  • pregledovanje malih kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav,
  • čiščenje malih kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav, pregledovanje in čiščenje zračnikov,
  • izvajanje meritev obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz malih kurilnih naprav in informiranje uporabnikov storitev javne službe o energetski učinkovitosti malih kurilnih naprav.

 
Kaj je kurilna naprava?

Kurilna naprava je naprava, v kateri se z zgorevanjem goriv pridobiva toplota. Kurilno napravo sestavljajo kurišče ali več kurišč, dimniški priključki ali dimni vodi za odvajanje dimnih plinov skozi dimnik in dovodniki zgorevalnega zraka. Kurilne naprave so kondenzacijski, nizkotemperaturni, toplovodni, vročevodni in parni kotli, plinska trošila, štedilniki, peči, kamini, posebni generatorji toplega ali vročega zraka in podobno.

 

Pregled kurilne naprave?

Letni pregled male kurilne naprave in z njo povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav se opravi enkrat letno sočasno s čiščenjem male kurilne naprave, če se opravlja čiščenje male kurilne naprave vsako leto. Prvi pregled male kurilne naprave se opravi zaradi vpisa male kurilne naprave v evidenco kurilnih naprav v skladu s predpisom, ki ureja dimnikarsko službo.

Prvi pregled je potrebno v skladu z uredbo opraviti na vsaki novo vgrajeni ali rekonstruirani kurilni in/ali dimovodni napravi ter ob vsaki izgradnji nove oz. rekonstrukciji obstoječe stavbe. Dimnikarska služba neodvisno in strokovno preveri ustreznost vgradnje novih naprav ter ob rekonstrukcijah preveri vplive na obstoječe naprave in druge spremljajoče spremembe. Ob izgradnji nove stavbe dimnikarska služba opravi pregled celotne stavbe in sicer pregleda vse kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave.

 
Čiščenje kurilne naprave?

Na mali kurilni napravi na trdna goriva, ki redno obratuje, je treba opraviti redno čiščenje:

  • dvakrat v kurilni sezoni s presledki najmanj treh mesecev za male kurilne naprave do 250 kW na biomaso z manj kot 20% toplotnimi izgubami z dimnimi plini,
  • štirikrat, v kurilni sezoni s presledki najmanj dveh mesecev za male kurilne naprave do 50 kW, ki niso naprave iz prejšnje alineje,
  • enkrat izven kurilne sezone s presledki najmanj enega meseca za male kurilne naprave do 50 kW

Na mali kurilni napravi na tekoča goriva, ki redno obratuje, je treba opraviti redno čiščenje v naslednjih rokih:

  • enkrat v kurilni sezoni za malo kurilno napravo do 50 kW

Na mali kurilni napravi na plinasta goriva, ki redno obratuje, je treba opraviti redno čiščenje enkrat na vsako kurilno sezono.

Če mala kurilna naprava obratuje kot kurilna naprava s kombinirano kurjavo, se redno čiščenje opravlja v rokih, ki veljajo za gorivo z bolj pogostim čiščenjem, če se to gorivo uporablja dlje kot dva meseca v letu.

 
Izvajanje meritev?

Na mali kurilni napravi, kot je plinski grelnik za pripravo sanitarne vode ali kombinirani plinski grelnik za ogrevanje in pripravo sanitarne vode z atmosferskimi gorilniki in prekinjevalnikom vleka in v kateri je zgorevanje goriva odvisno od zraka v prostoru, se mora enkrat letno preveriti kakovost zgorevanja, oziroma opraviti meritve vsebnosti ogljikovega monoksida v dimnih plinih.