ČIŠČENJE KURILNIH NAPRAV IN ZRAČNIKOV

ČIŠČENJE KURILNIH NAPRAV IN ZRAČNIKOV

Čiščenje notranjih površin kurilnih naprav se izvaja zaradi zagotavljanja ustreznega delovanja kurilnih naprav ter učinkovite rabe energije. Sajne obloge na stenah kurilnih naprav delujejo kot izolator, zaradi česar se toplota težje prenaša na medij oz. vodo, ki se nahaja na drugi strani stene kurišča. Vsak milimeter saj povzroča na letni ravni 3-5% izgube, kar se zazna pri porabi goriva oz. stroških ogrevanja. Večja količina saj v kurišču negativno vpliva na dovod zgorevalnega zraka, pretok dimnih plinov po kurilni napravi ter preprečuje ustrezno mešanje goriva z zrakom itd.

Čiščenje dimovodnih naprav je potrebno izvajati zaradi zagotavljanja ustreznega odvajanja dimnih plinov iz kurišč kurilnih naprav. V kolikor stene dimovodnih naprav niso očiščene, to občutno vpliva na pretok dimnih plinov in s tem posledično na delovanje kurilnih naprav. Očiščenost dimovodnih naprav je močno povezano tudi s požarno varnostjo, saj se katranske obloge pri kurilnih napravah na trdno gorivo lahko nenadzorovano vnamejo (ustrezno vgrajen dimnik bo prenos požara na stavbo preprečil!-prvi pregled).

Čiščenje zračnikov, ki služijo bodisi za dovod zgorevalnega zraka do kurilnih naprav bodisi za prezračevanje stanovanjskih ali poslovnih prostorov je potrebno izvajati zlasti zaradi zagotavljanja neoviranega pretoka zraka skozi zračne vode zračnikov ter zaradi zagotavljanja požarne varnosti.

ROKI IZVAJANJA ČIŠČENJA

Čiščenje kurilnih in dimovodih naprav nazivne toplotne moči do 50 kW je potrebno opraviti v naslednjih rokih/frekvencah: 

Trdno gorivo
4x v kurilni sezoni 

Biomasa - sodobne kurilne naprave na trdno gorivo (peleti, sekanci, polena), z doseganjem toplotnih izgub manj kot 20%
2x v kurilni sezoni

Tekoče gorivo
1x v kurilni sezoni 

Plinasto gorivo
1x v kurilni sezoni

Čiščenje zračnikov, ki zagotavljajo dovod zgorevalnega zraka kurilnim napravam
1x letno

Čiščenje zračnikov, ki prezračujejo stanovanjske prostore - ugodje bivanja, zdravi bivalni prostori
1x letno, v kolikor se ob rednem letnem pregledu ugotovi, da je čiščenje potrebno

Zakonodaja: Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov (Ur. l. RS št. 128/2004) in Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Ur. l. RS št. 129/2004).