LETNI PREGLED MALE KURILNE NAPRAVE

LETNI PREGLED MALE KURILNE NAPRAVE

Letni pregled male kurilne naprave je storitev, s katero dimnikarska služba enkrat v kurilni sezoni preveri ustreznost stanja male kurilne naprave ter z njo povezanih naprav (dimovodne, prezračevalne in pomožne naprave) ter s tem preveri njihovo kondicijo in varnost nadaljnjega obratovanja. Dimnikarska služba o opravljenem letnem pregledu izda poročilo o letnem pregledu, v katerem so zapisane morebitne pomanjkljivosti ter rok za njihovo odpravo.

Na opisan način dimnikarska služba preventivno obravnava tveganja, povezana z varstvom okolja, učinkovito rabo energije, zdravstveno varnostjo in varstvom pred požarom, katerim so izpostavljeni vsi uporabniki kurilnih naprav ter ožja in širša okolica. Pomembno je tudi, da se na opisan način zmanjšuje breme občin z naslova gasilskih intervencij ter breme zdravstvene blagajne z naslova reševanj težav z zastrupitvami. Tovrstne nesreče so povezane tudi z nematerialno škodo, ki jo je težko opredeliti.

Enkrat v kurilni sezoni se opravi tudi letni pregled zračnikov, ki služijo za prezračevanje bivalnih prostorov. Gre za zdravstveni vidik ter sanitarno varnost, ki je v dobi prenavljanja ter posledično zatesnevanja stavb izjemno pomembno. Stanje zračnikov je zaradi omenjenega potrebno redno preverjati ter tako zagotoviti sprotno odkrivanje morebitnih nedovoljenih/neustreznih posegov ali drugih pomanjkljivosti. Minimalni pogoji bivanja v stavbah so zaradi zatesnevanja in drugih sorodnih posegov vse pogosteje okrnjeni.

Letni pregled je ena pomembnejših dimnikarskih storitev, s katero se periodično obravnava stanje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav v stavbah.

Zakonodaja: Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov (Ur. l. RS št. 128/2004) in Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Ur. l. RS št. 129/2004).