MERITVE EMISIJE DIMNIH PLINOV

MERITVE EMISIJE DIMNIH PLINOV

Meritev emisije dimnih plinov je storitev, pri kateri dimnikarska služba izvede analizo vzorca dimnih plinov (po v naprej določenih in predpisanih parametrih) ter na podlagi pridobljenih podatkov preveri ustreznost, pravilnost in optimalnost zgorevanje goriva v mali kurilni napravi. Na mali kurilni napravi se opravljajo:

prve meritve (izvedejo se po vgradnji oz. sanaciji male kurilne naprave - vzpostavljanje pogojev)
občasne meritve (periodično preverjanje delovanja male kurilne naprave)

Namen izvajanja meritev je ugotavljanje izpolnjevanja zahtev z vidika:
učinkovite rabe energije (toplotni izkoristek - prihranek goriva oz. manjša poraba),
varstva okolja in zraka (količine škodljivih izpustov v ozračje),
varstva zdravja (možnost zastrupitev z dimnimi plini).
V zadnjem času je v Sloveniji izpostavljeno onesnaževanje zraka s trdnimi delci. Gre za koncentracije celotnega prahu, ki se odvaja v ozračje pri kurjenju kurilnih naprav na trdno gorivo (polena, sekanci, peleti). Slovenija je na to temo prav tako prejela že resna opozorila s strani vodstva Evropske Unije. Zaradi tega je ključnega pomena, da so novo vgrajene kurilne naprave certificirane in pravilno vgrajene. Nova Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav to tematiko že obširneje obravnava.

Na mali kurilni napravi  morajo biti s strani dimnikarske službe redno izvajane meritve emisije dimnih plinov. Dimnikarska služba po opravljenih meritvah izda  poročilo o meritvah, iz katerega je razvidna ustreznost delovanja kurilne naprave. Izmerjen veličine/podatke vpiše v evidenco kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav.

Pogostost izvajanja občasnih meritev na malih kurilnih napravah
1x v kurilni sezoni (tekoče in plinasto gorivo)

 

IZPOLNJEVANJE ZAHTEV

V skladu s predpisi morajo dimni plini male kurilne naprave izpolnjevati zahteve za naslednje prametre:

toplotne izgube z dimnimi plini,

ogljikov monoksid [CO],

dušikovi oksidi [NOx],

dimno število oz. črnina dimnih plinov; sajavost,

koncentracija celotnega prahu.

V kolikor izmerjene vrednosti ne izpolnjujejo predpisanih zahtev, je upravljavec male kurilne naprave dolžan zagotoviti odpravo pomanjkljivosti v predpisanem roku, ki ga izvajalec dimnikarske službe zapiše na poročilo o meritvah. Po preteku roka je dimnikarska služba dolžna preveriti izpolnjevanje predpisanih zahtev z izvedbo ponovnih meritev. Izmerjene vrednosti se vsakokrat vpišejo v evidenco kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav.

Delovanje starejših kurilnih naprav, ki mejnih vrednosti morebiti ne dosegajo (zaradi lastnih tehničnih omejitev), je upravljavec dolžan prilagoditi v skladu s spodaj citirano Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. Določeni so prehodni roki, v katerih je potrebno izvesti prilagoditve na predpisane mejne vrednosti. O prilagoditvah obstoječih kurilnih naprav, ki ne ustrezajo zahtevam, je zato potrebno razmišljati že danes.

Zakonodaja: Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Ur. l. RS št. 24/2013), Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov (Ur. l. RS št. 128/2004) in Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Ur. l. RS št. 128/2004)