ODSTRANJEVANJE KATRANSKIH OBLOG

ODSTRANJEVANJE KATRANSKIH OBLOG

Mehansko odstranjevanje ali izžiganje katranskih oblog je postopek, pri katerem se nakopičene katranske obloge odstranjujejo prvenstveno zaradi zagotavljanja požarne varnosti stavbe - preprečevanje samovžiga, prav tako pa tudi zaradi zagotavljanja ustreznega delovanja kurilne naprave - odvajanja dimnih plinov iz kurilne naprave.

Najpogostejši vzroki za tvorjenje katranskih oblog:

- neustrezno dimenzionirana dimovodna naprava - glede na kurilno napravo in druge napake; (višina dimnika, presek dimnika, izoliranost, material... Izračun po standardu SIST EN 13384 ter navodila proizvajalca so ključnega pomena),

- neustrezno urejen dovod svežega (zgorevalnega) zraka; (premajhna odprtina, tesna okna/vrata, skladiščenje v okolici peči, pregosta mreža na odprtini, dolžina kanala, druge ovire...),

- neustrezno oz. nekvalitetno gorivo (vlažna drva, stara-trohnela drva, večja količina lubja, lepila, iveri, smola, kurjenje odpadkov. Sestava peletov in kvaliteta sekancev sta za pravilno delovanje sodobnih kurilnih naprav izjemno pomembna),

- neustrezen načina kurjenja (pripiranje dovoda zgorevalnega zraka, prepogosto nalaganje drv, nalaganje drv v prevelikih količinah...) odsotnost rednega (v skladu s predpisi) in kvalitetnega čiščenja.

Zakonodaja: Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov (Ur. l. RS št. 128/2004) in Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Ur. l. RS št. 129/2004).