OSTALE STORITVE

OSTALE STORITVE

Prvi pregled

V skladu z uredbo je potrebno prvi pregled opraviti na vsaki novo vgrajeni ali rekonstruirani kurilni in/ali dimovodni napravi ter ob vsaki izgradnji nove oz. rekonstrukciji obstoječe stavbe. Dimnikarska služba neodvisno in strokovno preveri ustreznost vgradnje novih naprav ter ob rekonstrukcijah preveri vplive na obstoječe naprave in druge spremljajoče spremembe. Ob izgradnji nove stavbe dimnikarska služba opravi pregled celotne stavbe in sicer pregleda vse kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave.

Poročilo o prvem pregledu za uporabnika predstavlja neodvisno mnenje, ki pisuje/obravnava ustreznost naprav in z njimi povezana tveganja.

Namen prvega pregleda je ugotoviti/pregledati/preveriti/zagotoviti:

-          ali so kurilna naprava, dimni vodi in prezračevanje izvedeni skladno z navodili proizvajalca, zahtevami v načrtu oz.               ali ustrezajo tehničnim predpisom,

-          ali so bili ob vgradnji naprav upoštevani vsi relevantni zakonski predpisi, navodila proizvajalca ter zadnje stanje                  tehnike – standardi,

-          ali pri normalni uporabi naprav ni nevarnosti za požar ali zastrupitev z dimnimi plini,

-          ali je omogočen normalen/ustrezen dostop do naprav za vzdrževanje, servisiranje in pregledovanje,

-          ali so zagotovljeni ustrezni kurilno-tehnični pogoji za pravilno zgorevanje goriva (učinkovita raba energije in                       varovanje okolja) in vpis naprav v kataster naprav.

 

Na ta način dimnikarska služba preveri ali sklop kurilne in dimovodne naprave, v skladu z direktivami Evropske Unije, veljavno slovensko zakonodajo in relevantnimi standardi, izpolnjuje bistvene zahteve.

Po opravljenem pregledu dimnikarska služba izda Poročilo o prvem pregledu, v katerem je v primeru neskladij zapisano Opozorilo o odpravi pomanjkljivosti ter je določen rok za njihovo odpravo.

Po preteku roka za odpravo pomanjkljivosti, ki je v Uredbi omejen na maksimalno 60 dni, je uporabnik dolžan o tem obvestiti dimnikarsko službo, ki odpravo preveri. Ko je vgradnja izvedena pravilno in ustrezno ter so zagotovljeni vsi pogoji z vidika požarne okoljske in zdravstvene varnosti, dimnikarska služba izda Poročilo o prvem pregledu, v katerem je navedeno, da so naprave vpisane v evidenco – kataster naprav.

Kurilna naprava, ki ni vpisana v evidenco – kataster naprav, v skladu z Uredbo ne sme obratovati.

Poročilo o Prvem pregledu, ki je lahko izdano samo s strani javne gospodarske službe dimnikarstva je uradni dokument in se uporablja za vse nadaljnje aktivnosti oz. postopkeIzredni pregled

Izredni pregled je podroben pregled obstoječih kurilnih, dimovodnih in/ali prezračevalnih  naprav in je po obsegu in vsebini soroden storitvi prvega pregleda. Izvede se:

-          zaradi ugotavljanja/odkrivanja morebitnih napak oz. nepravilnosti na napravah,

-          pred izvedbo sanacije posamezne naprave in/ali ogrevalnega sistema (analiza stanja),

-          zaradi popisa stanja naprav v stavbi,

-          po dimniškem požaru - ugotavljanje stanja dimovodne naprave.

 

Poročilo o izrednem pregledu opisuje stanje obstoječih naprav. V kolikor so pri pregledu ugotovljene pomanjkljivosti/neskladja, poročilo uporabniku služi kot vodilo za odpravo nepravilnosti. Poročilo o izrednem pregledu je ravno tako dokument, ki se lahko uporablja za vse nadaljnje aktivnosti oz. postopke (v primeru nesoglasij, inšpekcijskih postopkov ipd.).

 
Izredni pregled se izvede na pobudo uporabnika ali na podlagi odredbe pristojne inšpekcijske službe.


 
Preskus tesnosti dimovodne naprave

Preskus tesnosti dimovodne naprave je preizkus, s katerim se ugotavlja tesnost dimovodne naprave. Tesnost je ena izmed lastnosti, ki jo mora izpolnjevati vsaka dimovodna naprava. Stopnja tesnosti je odvisna od kurilne naprave, za katero je namenjena dimovodna naprava. Izvedba preizkusa ima posamezne omejitve.

Zaradi sanacij obstoječih stavb (menjava oken, prenova fasad), gradnje zrakotesnih novih stavb (učinkovita raba energije) in novejše tehnologije kurilnih naprav, je tesnost dimovodnih naprav vse bolj izpostavljena.

Preizkus tesnosti se lahko opravi v več primerih oz. iz več razlogov:

-          ali obstoječa dimovodna naprava še izpolnjuje zahtevano/pričakovano tesnost,

-          ali je novo vgrajena dimovodna naprava izvedena skladno z navodili proizvajalca in izpolnjuje pričakovane                          tesnostne zahteve,

-          iskanje lokacij oz. točk netesnosti, kjer morebiti uhajajo dimni plini v prostor (najpogosteje v večstanovanjskih                    stavbah, kjer so na skupne dimovodne naprave priključene peči na trdno gorivo). 

Metodi preizkusa tesnosti dimovodne naprave sta dve in sta odvisni od situacije, namena in od vrste dimovodne naprave. Tesnost se tako lahko preveri z:

-          merilno aparaturo, s katero se preveri tesnost dimovodne naprave, kot je to določeno v standardu SIST EN 1443                (glede na tlačni razred; primerno tako za nadtlačne kot za podltačne dimovodne naprave). Preskus pokaže, ali                    dimovodna naprava ustreza iskanemu-zahtevanemu tlačnemu razredu,

-          dimnim preskusom, ki pokaže morebitna mesta poškodb oz. napak na dimovodni napravi (primeren samo za                    podtlačne dimovodne naprave). 

 

Tlačni razredi dimovodnih naprav, v paskalih [Pa], po standardu SIST EN 1443:

N1 - 40 Pa;       podtlačna dimovodna naprava

N2 - 20 Pa;       podtlačna dimovodna naprava

P1 - 200 Pa;     nadtlačna dimovodna naprava

P2 - 200 Pa;     nadtlačna dimovodna naprava

H1 - 5000 Pa;   visokotlačna dimovodna naprava

H2 - 5000 Pa;   visokotlačna dimovodna napravaPregledi s kamero

Natančni pregled dimnikov, iztočnic in zračnikov opravljamo s pomočjo specialne kamere, ki je sestavni del sodobne računalniške opreme za detekcijo obstoječega stanja. Na osnovi takšnih pregledov lahko ugotovimo stopnjo onesnaženosti in odseke morebitnih poškodb ter njihovo popolnoma točno lokacijo. Posneti podatki služijo kot osnova pri izbiri optimalne možnosti sanacije posameznega primera, ob prvem obisku pa tudi za ugotavljanje stanja dimnika ali točnega števila ter razporeditve zračnikov na objektu.


 
Sanacija dimnikov

Dimnik je pomemben del vsakega ogrevalnega sistema in njegova primarna naloga je ustvarjanje potrebnega vleka za zgorevanje goriv v kurilnih napravah ter odvod dimnih plinov, ki nastajajo kot stranski produkt pri procesu gorenja.

Naše partnersko podjetje Trgoinox d.o.o., bo delo na vašem objektu opravilo kakovostno in v skladu z veljavno zakonodajo. 

inox dimniki

 

 


Trgoinox d.o.o. Sanacija dimnikov

Mali slatnik 4a

8000 Novo mesto

Tel.: 041 817 703

http://www.inox-dimniki.si/